Missie en visie

Kernwaarden - Willem Alexanderschool - Nieuwegein
Missie
Wij creëren brede ontwikkelingskansen voor onze kinderen, zodat zij zich in de multiculturele samenleving zowel individueel als met elkaar optimaal kunnen ontplooien. 
Visie
Wij richten ons op een optimale ontwikkeling van kinderen, met goede resultaten en creativiteit in denken en werken. Wij geven onderwijs met oog voor talentontwikkeling en waarin kunst en cultuur een speerpunt is. Wij creëren een veilig leef- en werkklimaat, waarin ieder kind zich uitgedaagd voelt om een zelfverantwoordelijke houding te ontwikkelen. Het pedagogisch klimaat op de Elout is gebaseerd op respect en begrip voor anderen, ongeacht afkomst, geloof en prestatie. Vanuit onze oecumenische grondslag leren wij de kinderen betrokken te zijn, samen te werken en zich te richten op bindende factoren. 
Kernwaarden en overtuigingen
Door de oecumenische waarden in ons onderwijs te brengen, leren wij kinderen om elkaar positief te benaderen, betrokken te zijn, interesse te tonen en respect te hebben voor elkaar. Door de profielkeuze van de school voor kunst en cultuur leren wij kinderen creatief te zijn in denken en doen, trots te zijn op het eigen werk en verwonderd te zijn over het werk van de ander. Door het opbrengstgericht werken optimaliseren wij voortdurend ons onderwijs en stemmen wij het aanbod van de leerkracht af op de behoefte van iedere leerling. Wij bieden leerlingen ondersteuning en uitdaging in een stabiele omgeving. Wij stimuleren een verantwoordelijke en zelfstandige houding bij onze leerlingen.
Kernkwaliteiten
Klassikaal onderwijs met convergente differentiatie
Effectieve instructie en afgestemd klassenmanagement
Een optimale zorgstructuur
Het aanspreken van alle intelligenties bij leerlingen
Kunst en cultuur heeft een prominente plek in ons onderwijs
Afstemming van sociale behoefte en optimalisering van sociale ontwikkeling Optimale afstemming van voor- en vroegschool
Optimale begeleiding in alle groepen
Persoonlijk contact tussen leerkracht en leerling
Onderlinge behulpzaamheid
Een professioneel team
Open communicatie