De organisatie van ons onderwijs

We vinden het belangrijk dat ouders op een basisschool in hun woonomgeving terecht kunnen. Ook willen wij dat ons toelatingsbeleid transparant en duidelijk is en waarborgt dat elk kind een gelijke kans heeft om een plaats op een basisschool te krijgen. Op onze website treft u informatie aan over het nieuwe plaatsingsbeleid van de gemeente Amsterdam.
Ons schoolgebouw beschikt over een voorschool (via Impuls), een gymzaal, een lokaal voor beeldende vorming, meerdere ruimtes voor remedial teaching, een ouderkamer, een computerlokaal, een mooi speelplein en een apart speellokaal voor kleuters.
 

Voorschool Elout


De Elout ziet Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) als de basis van goed onderwijs. Onze voorschool, welke wordt geleid door medewerkers van Impuls, speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kinderen. De voorschool is bedoeld voor alle peuters vanaf 2 ½ jaar.
De peuter leert spelen en plezier hebben met de leidsters en de andere kinderen. Samen delen, wachten op je beurt, opruimen wat je hebt gepakt en andere kleine taken maken onderdeel uit van de Voorschool. Daarnaast doen de kinderen heel veel leuke activiteiten zoals: zingen, voorlezen, knippen, plakken en verven. Onze Voorschool wordt geleid door gediplomeerde leidsters die werken met het Kaleidoscoopprogramma. In de groepen 1 en 2 van de Elout wordt deze aanpak voortgezet.

De uitgangspunten van Kaleidoscoop zijn o.a.:
Het werken volgens een vast dagschema. De kinderen worden begroet in de kring. Vervolgens maken ze, ondersteund door de leidsters, een plannetje (vooruitkijken). Daarna gaan ze dat plannetje uitvoeren (speelwerken). Als alles opgeruimd is, kijken ze terug op wat ze gedaan hebben en hoe het gegaan is (terugkijken).
Het leren maken van keuzes. Het materiaal is voorzien van labels. Op deze manier kunnen de kinderen zonder hulp van volwassenen het materiaal van hun keuze vinden en later ook opruimen.
Het ontwikkelen van de woordenschat. De leidsters en leerkrachten spelen met de kinderen mee, praten over wat ze aan het doen zijn en helpen hen problemen die zich voordoen zelf op te lossen.
Elk kind datgene aanbieden wat het nodig heeft. De leidsters kijken naar wat de kinderen dagelijks concreet doen en gebruiken deze informatie om te zien hoe ieder kind zich ontwikkelt.

Om dit hele proces goed te begeleiden heeft de Elout een coördinator speciaal voor de voor- en vroegschool. Zij werkt samen met de directeur en de management ondersteuner van de school en is o.a. het aanspreekpunt voor de peuter- en kleuterouders, organiseert activiteiten in de ouderkamer en onderhoudt contacten met verschillende instellingen in de buurt zoals de GGD, de bibliotheek en het Opvoedpunt.
Een kleine school
De Elout is een relatief kleine school: het leerlingenaantal schommelt meestal tussen de 200 en 235 leerlingen. Het grote voordeel hiervan is dat leerlingen, ouders en leerkrachten elkaar goed kennen. Hierdoor ontstaat er een persoonlijke band waardoor alle kinderen zich prettig voelen. Dat heeft een positief effect op hun prestaties!2.2 Onderwijs groep 1 en 2

De Elout werkt met jaargroepen. De afgelopen jaren heeft het team zich ontwikkeld in sterk klassenmanagement en een goede kwaliteit van de instructie. De inzet van het Effectieve Directe Instructie model (EDI-model) levert de groepsleerkracht ruimte binnen de klassikale structuur om te differentiëren. Om deze organisatievorm op een goede manier te kunnen inzetten, maken wij gebruik van groepsplannen op 3 niveaus voor diverse vakgebieden.

Vanaf 4 jaar mag uw kind onze school bezoeken. Zij/hij komt dan in de kleuterklas, groep 1. 

Onderwijs- en ontwikkelingsactiviteiten 
Bij de kleuters leren de kinderen voornamelijk door te spelen. Zij ontwikkelen zich tijdens hun spel in de verschillende (ontdek)hoeken, door het maken van allerlei werkjes, het bezig zijn met taal- en rekenactiviteiten en het naspelen van levensechte situaties.
We starten dit schooljaar met de nieuwe methode “Kleuterplein” en zullen projectmatig werken rond thema’s uit de methode. Ook hanteren we de aanpak van Verhallen (Met Woorden In de Weer/Logo 3000). Door middel van deze thema’s leren de kinderen veel nieuwe woorden. Voorbeelden van thema’s zijn: de herfst, je lichaam, het verkeer. De thema’s gaan over zaken waar de kinderen direct mee te maken hebben. We praten met elkaar in de grote en de kleine kring en luisteren naar verhalen.

Wanneer kinderen in groep 1 voor het eerst naar school gaan is het belangrijk, dat ze zich veilig en vertrouwd gaan voelen in de groep en op school. Ze leren de groepsafspraken, zelfstandig problemen oplossen en omgang met allerlei materialen en met elkaar. Kinderen kunnen naarmate ze ouder worden meer zelf, ze bouwen een grotere woordenschat op en kunnen langer achter elkaar werken.
In groep 2 wordt spelenderwijs geoefend met de cijfers en letters, ze leren hoe de cijfers en letters klinken, hoe ze eruitzien en wanneer je ze gebruikt. Belangrijk is dat u met uw kind thuis zoveel mogelijk Nederlands spreekt, het thuis (voor)lezen is zeer belangrijk voor een goede ontwikkeling van de Nederlandse taal. Begrijpend luisteren is een speerpunt in ons onderwijs, omdat dit de basis van begrijpend lezen is en zo een succesfactor voor het uiteindelijke studieresultaat. 

 

Onderwijs en ontwikkelingsactiviteiten groep 3 t/m 8Onderwijs op maat

Het onderwijs is niet meer uitsluitend klassikaal, maar er wordt ook veel zelfstandig gewerkt, zowel in groepjes als individueel. Op deze manier kan zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de leermogelijkheden van elk kind en kan ingespeeld worden op zijn ontwikkeling. 
De kinderen wordt geleerd zelfstandig te werken, zodat de groepsleerkracht gerichte individuele of groepsgewijze instructie en begeleiding kan geven.In de wet Primair Onderwijs staat welke vakken de kinderen dienen te volgen. Bij elk vak zijn kerndoelen aangegeven. Wij hebben, per vak, bij de overeenkomstige kerndoelen zorgvuldig de methoden gekozen. In de methoden staan de verplichte basisleerstof. De leerkracht deelt het schooljaar in en zorgt ervoor dat de basisleerstof behandeld wordt.

De methoden die wij hanteren, zijn geschikt om leerlingen op hun eigen niveau aan te spreken. Zelfstandig werken neemt binnen ons onderwijs een belangrijke plaats in. De leerkracht krijgt zo tijd om een leerling of een groepje leerlingen extra te begeleiden. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de eigen verantwoordelijkheid van de kinderen.

Voor sommige kinderen is het aanbod echter te lastig. Voor hen wordt een speciaal programma, een OPP (ontwikkelingsperspectief) gemaakt, in overleg met de ouders. Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben, krijgen extra opdrachten in de groep. Daarnaast krijgen sommige kinderen eenmaal per week extra les in de plusgroep. Tijdens deze les maken zij kennis met speciaal voor hen ontwikkelde materialen en (les)methoden en werken zij aan opdrachten die buiten het basisaanbod vallen. 

Taal
Nadat kinderen in groep 1 en 2 al in aanraking zijn gekomen met aspecten van het leren lezen (ontluikende geletterdheid), wordt er vanaf groep 3 systematisch begonnen met het onderwijs in het lezen en schrijven. Kinderen leren stap voor stap letters en woorden, waarmee zinnen gevormd kunnen worden. In de taalmethode, Veilig Leren Lezen, leren de kinderen aan de hand van thema’s lezen, spelling, woordenschat, begrijpend luisteren, mondelinge communicatie en stellen (verhaaltjes schrijven).

Vanaf groep 4 wordt er in niveaugroepen verder gelezen. Wij maken hiervoor onder andere gebruik van de methode Estafette en wordt er veel aandacht besteed aan begrijpend lezen en andere vormen van lezen, zoals tutorlezen, lezen met behulp van informatieboekjes. Vanaf groep 4 werken wij aan begrijpend lezen met de methode Nieuwsbegrip. Leerlingen leren aan de hand van actuele nieuwsfeiten strategieën te ontwikkelen om teksten beter en sneller te doorgronden en te begrijpen.

Wij werken met de taalmethode Taal actief. Naast de methode Taal actief zijn er ook andere (taal)materialen aanwezig. Dit biedt ons de mogelijkheid om kinderen met materialen te laten werken die aansluiten bij hun ontwikkeling. Elke klas heeft ook de beschikking over een ruim assortiment leesboeken en naslagwerken in de groep. Ook besteden wij binnen taal en de vakken voor wereldoriëntatie veel aandacht aan woordenschat en de mondelinge taalvaardigheid volgens de aanpak van Verhallen ‘Met Woorden in De Weer'. 

Schrijven
In groep 3 wordt ook begonnen met het schrijven van letters en woorden volgens de methode Schrijven in de basisschool. Deze methode start al in groep 1/2. Schrijven in de basisschool is een schrijfmethode die zich vooral richt op het correct aanleren van de juiste schrijfletter. Deze methode houdt rekening met zowel rechts- als linkshandige leerlingen. Binnen de methode kunnen leerlingen zelfstandig werken aan hun schrijfopdrachten.


Rekenen 
Voor rekenen gebruiken wij vanaf groep 3 t/m 8 de methode Wereld in Getallen. Deze methode besteedt veel aandacht aan oefenen, herhalen en automatiseren. Er wordt één oplossingsstrategie aangeboden en veel geoefend met rijtjessommen waardoor alle kinderen een goede rekenbasis ontwikkelen. Waar nodig worden ook hier extra materialen ingezet.


Wereldoriëntatie, Engels en Studievaardigheden
In de groepen 3 t/m 8 wordt wereldoriëntatie thematisch aangeboden. Vanaf groep 5 worden de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur gegeven als echte vakken. We gebruiken wij de methode Argus Clou, deze methode is interactief. De leerlingen verwerken de opdrachten in werkboekjes.
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen Engelse les. Hiervoor gebruiken wij de methode Hello World. Tevens werken wij aan de studievaardigheden met de methode Blits vanaf groep 5.

ICT
In alle klassen wordt gebruik gemaakt van een digibord. Op de Elout is het gebruik van digitale leermiddelen een structureel onderdeel van het lesprogramma. De kinderen leren al in de kleutergroepen om te gaan met de computer. Oudere kinderen kunnen aan de slag met tekstverwerking en software op niveau van de groep. In alle groepen staan minimaal twee computers. Alle kinderen werken met verschillende programma’s ten behoeve van woordenschat, spelling en rekenen. We maken gebruik van Nieuwsbegrip XL (voor begrijpend lezen) rekentuin (voor rekenen), Bloon (voor spelling) en Muiswerk (een online oefenprogramma voor school en thuis om de taal- en rekenvaardigheden te verbeteren). Ouders krijgen de inlogcodes, zodat de kinderen hier ook thuis gebruik van kunnen maken. Ons doel is om alle kinderen vertrouwd te maken met het werken op de computer. We hebben ook programma’s voor kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben.

Snappet
Vanaf groep 5 werken alle leerlingen op een tablet waarop het programma Snappet is geïnstalleerd. Met Snappet wordt de verwerking van rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen gedaan op het tablet. Daarnaast kan het tablet voor diverse andere vakken worden ingezet als hulpmiddel in de vorm van een zoekmachine.
 

Bewegingsonderwijs en expressieactiviteiten


In de onderbouw wordt iedere dag aandacht besteed aan beweging en expressie. Meestal verzorgt de groepsleerkracht de activiteit. De bewegingsactiviteiten vinden plaats in de speelzaal of op de speelplaats. Op onze school is er vakleerkracht voor gymnastiek werkzaam. Vanaf groep 1 krijgen de kinderen al gymnastiek van de vakleerkracht. In groep 5 hebben de kinderen naast de lessen gymnastiek één keer per week zwemles. Zwemmen maakt onderdeel uit van ons lesaanbod en is verplicht.

We schrijven ons regelmatig in voor sportactiviteiten die plaatsvinden onder schooltijd, zoals judo, streetdance, tafeltennis. We vinden het belangrijk dat de kinderen in contact komen met diverse sporten. Ieder jaar doen we mee aan het Amsterdams Schoolvoetbaltoernooi, vaak met een mooi resultaat! 

Muziek wordt dit schooljaar gegeven door de Muziekschool Amsterdam. Naast het samen zingen, wordt er gespeeld met/op instrumenten, gedanst, ritmes geoefend en andere vormen van muzische expressie beoefend. Deze vaardigheden kunnen worden ingezet tijdens onze podiumdagen, die wij jaarlijks meerdere malen organiseren. 

Beeldende vorming wordt gegeven door de vakleerkracht. Er wordt gewerkt met verschillende technieken en het hele schooljaar door zijn de mooie producten van de kinderen te bewonderen in de gangen en in vitrines binnen de hele school. Ook ontvangen de ouders elke maand de nieuwsbrief Uit de Kunst. 


De meeste schooldagen wordt er hard gewerkt aan de basisvakken. Maar er zijn ook activiteiten die het geregelde schoolleven aangenaam en nuttig onderbreken: themadagen, bibliotheekbezoeken, de intocht van Sinterklaas, de Kerstviering, de activiteiten rond Pasen, de sportdagen, de theatervoorstellingen, de schoolreisjes, excursies, Artis les, museumlessen, het schoolvoetbal, bioscoopbezoek, Super Sint Maarten, verkeersexamen, fietsexamen, schoolreis, kamp groep 8, de schooltuinen. Wij wijzen u erop dat deze activiteiten vaak deel uitmaken van ons schoolprogramma, en dan dus verplicht zijn. Wanneer de activiteiten aan bod komen en voor welke groepen deze zijn, kunt u lezen in de Nieuwsbrieven.

Schoolplein 14
Sinds het schooljaar 2019-20 heeft Elout een schoolplein gesponsord door de Johan Cruijff Foundation. Met Schoolplein14 worden schoolpleinen weer aantrekkelijk gemaakt. In Samenwerking met de school en haar leerlingen worden lijnen en kleurvlakken (coatings) op de grond en muur aangebracht. Enkele voorbeelden zijn een atletiekbaan, een speelcirkel of een goal op de muur. Op deze manier worden op een natuurlijke wijze spelactiviteiten van kinderen gestimuleerd. De Cruyff Foundation heeft deze coatings ook voor onze school aangelegd. Door de coatings zijn er meer spelmogelijkheden voor de leerlingen tijdens het buitenspelen.    2.4 Nieuwkomersonderwijs

Sinds oktober 2017 heeft de Elout gescheiden Nieuwkomersklassen. De nieuwkomersklas is bedoeld voor:
Leerlingen van groep 3 t/m groep 8.
Leerlingen die minder dan een jaar in Nederland zijn en daardoor de Nederlandse taal onvoldoende beheersen (anderstalige kinderen).
Bij twijfel kunt u contact opnemen met de intern begeleider.

Wat is de doelstelling van de nieuwkomersklas?
Het leren van de Nederlandse taal om na de nieuwkomersklas goed voorbereid in te stromen in het reguliere onderwijs. Verder wordt er aandacht besteed aan de kennismaking met de Nederlandse samenleving.

Hoe kan een kind worden aangemeld voor de nieuwkomersklas?
De leerlingen worden eerst door de ouders aangemeld bij een reguliere basisschool (de stamschool).
De directeur of de intern begeleider van deze school neemt contact op met de coördinator van de nieuwkomersklas om de aanmelding voor de nieuwkomersklas te bespreken.
Als er plaats is in de nieuwkomersklas, dan kunnen de ouders een afspraak maken met de intern begeleider om de inschrijving te bespreken.
De intern begeleider verzorgt de uiteindelijke inschrijving, dit betekent dat: 
De leerling wordt ingeschreven op de Elout.
Als blijkt dat de leerling voldoet aan de bovengenoemde criteria mag het starten in de nieuwkomersklas. Als de maximale groepsgrootte (15 leerlingen) is bereikt, dan bepaalt de intern begeleider in overleg met de groepsleerkracht op basis van inschrijvingsdatum wanneer een leerling wordt geplaatst.

Kunnen kinderen tussentijds in- en uitstromen?
Ja, een leerling kan tussentijds worden ingeschreven in de nieuwkomersklas.
Ja, een leerling stroomt uit wanneer het programma van de nieuwkomersklas is doorlopen. Dit kan ook gedurende het schooljaar zijn.

Hoe lang verblijven de kinderen in de nieuwkomersklas?
Een leerling verblijft gemiddeld 40 schoolweken in de nieuwkomersklas. Bij onvoldoende resultaat wordt deze periode met maximaal 12 weken verlengd. Een leerling kan ook versneld terugstromen naar de reguliere klas. We gaan uit van de behoeftes van de leerling. In een uitstroom rapportage (onderwijskundig rapport) wordt vermeld welke resultaten zijn bereikt. De toetsen en observaties worden aan deze rapportage toegevoegd. 

Zitten de leerlingen de hele week in de nieuwkomersklas?
Ja, de leerlingen zitten alle dagen in de nieuwkomersklas. Na 40 weken gaat de leerling paar dagdelen meedraaien met de reguliere groep om te wennen aan de nieuwe situatie. Dit gaat in overleg met de ouders en groepsleerkrachten.

Rapportage
Na elke 10 weken vindt er een schriftelijke rapportage plaats en na 40 weken wordt het rapport doorgestuurd naar de groepsleerkracht van de reguliere groep. Deze rapportage wordt door de leerkracht van de nieuwkomersklas met de ouders en de leerling persoonlijk doorgesproken. 

Kennismakingsgesprekken
Binnen 2 weken zullen de leerkrachten een kennismakingsgesprek inplannen met de ouders en de leerling.  Om zich nog beter te laten informeren over en -in te kunnen spelen op- de ‘thuis’ situatie van de leerlingen.

Programmaonderdelen
Er wordt gewerkt met het programma Mondeling Nederlands Tweede Taal. Door middel van dit programma worden instromende leerlingen gestructureerd en intensief begeleid, zodat deze leerlingen snel taalvaardig in het Nederlands worden en het onderwijs in de reguliere groep kunnen volgen. Het programma is thematisch van aard en heeft verschillende onderdelen die in vier modules van tien schoolweken worden aangeboden.

1. Programma Mondeling Nederlands
Dit programma is gericht op de luister- en spreekvaardigheid van de leerlingen. Hierbij krijgen de kinderen een grote hoeveelheid woorden aangeboden. Vanaf cursus 2 worden structureel begrippen aangeboden die van belang zijn bij rekenen en wiskunde en wereldoriëntatie. Na elke cursus worden de leerlingen getoetst op hun verworven woordenschat. Naast het programma Mondeling Nederlands wordt het programma Horen, Zien en Schrijven gebruikt, welke goed aansluit.

2. Lezen
Het leesprogramma bestaat uit aanvankelijk lezen voor de leerlingen van 6 tot en met 9 jaar en technisch lezen voor leerlingen van 9 tot 12 jaar, die niet gealfabetiseerd zijn of niet kunnen lezen en schrijven in het Latijns schrift. Het bijzondere van dit programma is dat het aansluit bij de belevingswereld van de oudere leerling.

3. Begrijpend Lezen
Naast de dagelijkse omgangstaal hebben leerlingen ook specifieke schoolse taalvaardigheden nodig. Met behulp van het programma Nieuws uit Nederland (Nieuwsbegrip voor Nieuwkomers) trainen (ingezet na 20 weken) wij de schoolse taalvaardigheden. In deze lessen komen begrijpend lezen en begrijpend luisteren aan bod. De teksten sluiten aan bij de actualiteit.

4. Sociaal-emotionele ontwikkeling
De sociale en emotionele ontwikkeling komt dagelijks aan bod. Met grote regelmaat worden de regels en omgangsvormen besproken en uitgespeeld in toneelstukjes. Hoe help je elkaar? Hoe laat je merken dat je iets niet wilt of niet leuk vindt? Welke regels zijn er in de school? Dit ondersteunen we met beeld- en plaatmateriaal. In het rapport wordt ook de sociaal- emotionele ontwikkeling van het kind genoteerd. Daarnaast wordt twee keer per jaar, in oktober en april, door de groepsleerkracht de vragenlijst Hart & Ziel ingevuld.

5. Rekenen
Ook rekenen behoort tot het specifieke programma van de nieuwkomersklas. Er wordt gezorgd voor een rekenaanbod op het niveau van de kinderen. We proberen zoveel mogelijk ‘kale’ sommen aan te bieden. Later worden de sommen steeds taliger. Er wordt gewerkt met de methode ‘Wereld in Getallen’ en vanaf groep 5 met Snappet, waarbij er al geprobeerd wordt aan te sluiten bij de methode van de reguliere klas. Daarnaast worden ook de rekenleskisten voor nieuwkomers ontwikkeld door het ABC ingezet. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de intern begeleider.

Wij nemen deel aan de kerngroep Nieuwkomers Amsterdam en staan geregistreerd bij het meldpunt Nieuwkomers Amsterdam van het ABC.  
 

2.5 De zorg voor kinderen


Ieder kind leert op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Dit heeft te maken met interesses, aanleg, gedrag en thuissituatie. Al deze factoren bepalen hoe en met welk tempo een kind zich de leerstof eigen kan maken. Ons onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij de mogelijkheden van ieder kind.

Hoe werken wij in de groep
In de groepen worden de lessen op drie instructieniveaus aangeboden. Voor de grootste groep kinderen is de basisinstructie voldoende, een deel van de kinderen kan na een korte instructie aan de slag en een ander deel heeft meer uitleg nodig van de leerkracht. In het groepsplan wordt het onderwijsaanbod en het instructieniveau voor elk kind beschreven.

Als het uw kind niet direct lukt
Soms stagneert het onderwijsleerproces van een kind. De groepsleerkracht signaleert dat in de dagelijkse schoolpraktijk met behulp van observaties, methode gebonden toetsen of de Cito-toetsen. De leerkracht stelt, als het nodig is, het aanbod of de aanpak bij. Als het kind moeite blijft houden met bepaalde onderdelen of er te weinig vooruitgang wordt geboekt, dan bespreekt de leerkracht dit met de ouders en de Intern Begeleider. Er wordt een handelingsplan opgesteld, waarin beschreven wordt welke stappen nodig zijn om tot een beter resultaat te komen. Het handelingsplan wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De groepsleerkracht houdt de ouders op de hoogte van de voortgang. 

Uw kind heeft meer hulp nodig
Als het leer- en/of gedragsprobleem blijft voortduren, kan de leerling in het intern zorgoverleg besproken worden. Ouders worden hierover altijd vooraf geïnformeerd en kunnen bij het overleg aanwezig zijn. Directie, Intern Begeleiders, de Ouder- en Kind adviseur (OKA) en eventueel ouders zijn deelnemers aan dit overleg.

Leerlingvolgsysteem
Om de ontwikkeling van kinderen goed te kunnen volgen, maken we op school gebruik van het digitale leerlingvolgsysteem Parnassys. Naast de leerlingenadministratie worden in dit systeem de methode gebonden toetsen en de Cito-toetsen geregistreerd. Daarmee wordt een overzicht verkregen van de vorderingen op individueel- groeps- en schoolniveau op de diverse leergebieden, zoals technisch en begrijpend lezen, spelling en rekenen.