Waar de school voor staat

Directie, team en ouders staan aan de basis van een nieuwe generatie. 
Wij willen dat onze kinderen brede ontwikkelingskansen krijgen, zodat zij zich in de samenleving zowel individueel als met elkaar optimaal kunnen ontplooien. Op onze school leren kinderen al vroeg zelfstandig plannen, evalueren en problemen oplossen. Zo krijgen ze meer inzicht in eigen kunnen en mogelijkheden.

Samenwerking met ouders vinden wij belangrijk bij de begeleiding van het kind in de richting van een succesvolle toekomst. Ouders zijn altijd welkom op school. De school wordt gezien als een centrale plek binnen de omringende maatschappij. Zij onderhoudt contacten met de verschillende organisaties binnen de buurt die betrokken zijn bij de opvoeding van de kinderen die de school bezoeken.


Waarom heeft de Elout ervoor gekozen zich te profileren met kunst & cultuur?


De Elout profileert zich met kunst en cultuur. Naast aandacht voor de schoolse leerresultaten van de kinderen levert het creatief luisteren, kijken en verwerken een bijdrage aan de persoonlijke groei en ontspanning van de kinderen. Zij leren doelgericht samenwerken en naar elkaar luisteren. Creativiteit overbrugt niveauverschillen en geeft zelfvertrouwen. De Elout heeft een mooi curriculum opgezet, gericht op het kunst & cultuur profiel. Er vinden diverse lessen plaats op het gebied van beeldende vorming en daarnaast krijgen de kinderen muziekles van docenten van de muziekschool. Tevens zijn er samenwerkingsverbanden met diverse culturele instellingen en musea in de stad.

Kunst is de taal die culturen verbindt. Kunst is ook een manier van communiceren, net als taal. Met een ruimtelijk werkstuk of tekening vertelt het kind een verhaal en laat het iets van zijn persoonlijke beleving zien. Naast het uitdrukken van jezelf, doet het maken van een werkstuk ook een beroep op het denken. Er moet gepland worden (wat eerst, wat daarna) en oplossingen gezocht worden om het te krijgen zoals je wilt.
Door de kinderkunstwerken een prominente plek in de school te geven, leren we de kinderen trots te zijn op hun werk: Het mag gezien worden! De school wordt daardoor van hen en ze leren om respect en interesse voor elkaars werk te hebben. Zo voedt de beeldende kunst tevens de sfeer in de school.

Samen met muziekschool Amsterdam bieden wij een compleet aanbod lessen aan. Dit gebeurt vanaf de kleuters tot en met groep 8. De vele verschillende muziekstijlen komen in diverse periodes aan bod en de kinderen leren door middel van luisteren, zingen, dansen, bewegen en het gebruiken van muziekinstrumenten de diverse stijlen te ontdekken.
In ieder leerjaar van de school wordt tevens een museum in Amsterdam bezocht, onder andere: het Rijksmuseum, Tropenmuseum, Amsterdam Museum, Van Gogh Museum. Na 8 jaar basisonderwijs hebben de leerlingen op deze manier kennis gemaakt met de belangrijkste musea van de stad.

De projectweken in het voorjaar en de samenwerking met culturele instellingen op het gebied van theater, dans of muziek maken ons aanbod compleet. Aan het eind van hun periode op de basisschool verlaten de kinderen de school dan ook met veel ervaring en kennis op het gebied van kunst & cultuur.


Identiteit

De Stichting KBA Nw West is het schoolbestuur van zeven ‘bijzondere’ scholen in Amsterdam. ‘Bijzonder’ omdat het katholieke en oecumenische scholen zijn. De Elout is een oecumenische school en behoort tot deze scholengroep.

Kinderen met diverse achtergronden brengen hun geloof mee in het dagelijkse schoolleven. De Elout is de afgelopen jaren steeds meer multicultureel en multireligieus geworden. Van belang is dat dit gegeven ertoe leidt dat ouders, kinderen en leerkrachten elkaar in verscheidenheid leren kennen; elkaar accepteren en respecteren. Op deze wijze is er sprake van een ontmoeting waarin er van en met elkaar geleerd en geleefd wordt.

Wij willen dat onze school een open school is: een school waar kinderen altijd welkom zijn ongeacht afkomst, culturele en godsdienstige achtergrond. Op deze wijze kan de school een ontmoetingsplaats worden voor kinderen maar ook voor ouders en leerkrachten, een plek waar men zich steeds meer bewust wordt van het feit dat de wereld groter is dan de eigen leefomgeving. Je leeft niet alleen, maar met anderen.

Respect en begrip

Respect en begrip voor anderen, ongeacht afkomst, geloof of prestaties, zijn de uitgangspunten voor het pedagogisch klimaat van de Elout. Zo leren de kinderen een bijdrage leveren aan de opbouw van een verdraagzame samenleving.
Omgaan met verschillen, beeldende vorming en de ontwikkeling van zelfstandigheid spelen hier een belangrijke rol.
Een evenwichtige verdeling van de cognitieve, sociaal-emotionele, creatieve en motorische ontwikkeling vormt de basis voor de totale persoonlijkheidsontwikkeling van het kind.Belangrijke waarden zijn hierbij dat het leven zin heeft, dat het de moeite waard is om mens te zijn en te geloven in een betere toekomst, waarin gerechtigheid en vrede kunnen heersen. 

Mensen zijn geroepen om zich in te zetten voor een betere, leefbare wereld voor mens en dier en voor het behoud van de natuur. Om deze waarden te kunnen realiseren, wil de school in haar geheel een ruimte zijn waarbinnen levensbeschouwing (godsdienst) vanzelfsprekend is.

Kinderen onderling, maar ook leerkrachten, zullen met wederzijds begrip, respect en vertrouwen veel van en met elkaar kunnen leren.


Door een aantal projectweken te organiseren, waarin een traditie of feestdag van een wereldgodsdienst centraal staat, en door middel van andere materialen, zoals leskisten met voorwerpen uit de vijf grote wereldgodsdiensten, komen kinderen in aanraking met verhalen, gebruiken en rituelen uit verschillende tradities.
De school kan de identiteitsbegeleider vragen om ondersteuning bij feesten en vieringen (Kerst, Offerfeest, Holifeest etc.), activiteiten in de ouderkamer, maar ook bij rouwprocessen.
De oecumenische identiteit van onze school kenmerkt zich door de dialoog en het samen een gemeenschap willen zijn (burgerschap). Dit geldt zowel voor ouders als leerkrachten en leerlingen.
Gezocht wordt naar wat ons verbindt en naar de bereidheid een brug te slaan tussen de verschillende levensbeschouwingen, zowel gelovig als niet gelovig.
 

Waarom heet de school Elout? Verbinding met identiteit


Elout van Soeterwoude, jonkheer Pieter Jacob, Nederlands politicus en rechter.  Hij heeft ervoor gestreden dat er niet alleen openbare scholen mochten zijn, maar ook scholen met een eigen identiteit. Er was namelijk een verbod “de wet leerstellig godsdienstonderricht”. Als gelovigen iets anders wilden, moesten de kerken zelf maar lesgeven buiten schooltijd. De school moest "algemeen christelijke deugden" aanleren en mocht in geen enkele richting aanstoot geven.
In de loop van de parlementaire behandeling (zeg maar het vragenuurtje) wilde jonkheer Elout zijn “neutrale” staatsschool toch weer toerusten met godsdienstige beginselen:
"Het onderwijs werd dienstbaar gemaakt aan de ontwikkeling van godsdienst en zedelijkheid". 
Deze formulering was voor de liberalen te christelijk en voor de conservatieven niet christelijk genoeg. Het christelijk karakter van de staatsschool moest worden vastgelegd in de wet. Dit gebeurde uiteindelijk op 18 juli 1878. Het duurde echter nog 10 jaar, voordat de scholen allemaal dezelfde financiële middelen kregen van het Rijk. 
De school is vanwege zijn denkbeelden en vooruitstrevende standpunten vernoemd naar Elout van Soeterwoude.  Hij was van mening dat het onderwijs mede gericht is op de bevordering van actief burgerschap en sociale integratie. Tot op de dag van vandaag willen wij op de Elout de culturele kennis en achtergrond, die de kinderen zelf meebrengen in de klas gebruiken en besteden daarom ook aandacht aan de verscheidenheid aan levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals deze in onze multiculturele samenleving spelen en waar Elout van Soeterwoude voor stond.  

Wij onderkennen hierbij 3 domeinen volgens de jonkheer Elout:
Democratie (gelijke behandelingen, solidariteit, kritische houding t.a.v. maatschappelijke kwesties).
Participatie (je medeverantwoordelijk voelen voor je buurt, het milieu, de school, de vereniging).
Identiteit (waarderen en respecteren van verschillen, herkennen van discriminatie, omgaan met vrijheden en beperkingen).