Algemene informatie

De ouderbijdrage: vrijwillig en noodzakelijk voor de school
Als school vragen we van alle ouders een jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig, maar is voor de school onmisbaar. De ouderbijdrage komt ten goede aan zaken waarvoor geen of heel summier gelden beschikbaar worden gesteld door de rijksoverheid, maar die sfeer- en kwaliteitsverhogend zijn voor de school. U moet daarbij denken aan een sinterklaas, kerst- en paasfeest, projecten, schoolreisje en sportdag.
Deze ouderbijdrage is zo bescheiden mogelijk gehouden en kan, wanneer men dat wil, in termijnen worden betaald. Bij inschrijving wordt gevraagd of u bereid bent dit te betalen en ondertekent u een document waarmee u verklaart de bijdrage jaarlijks te zullen betalen. In overleg met de MR zijn de bedragen voor de ouderbijdrage vastgesteld voor het schooljaar 2021-2022.
1 kind                                   € 80,-
2 kinderen                         € 135,-
3 kinderen                         € 175,-
4 of meer kinderen         € 225,-
 
We streven ernaar zoveel mogelijk leerlingen te laten deelnemen aan schoolactiviteiten, die altijd in relatie staan met het te volgen onderwijsprogramma.
Ook in het schooljaar 2021-2022 zal de ouderbijdrage worden beheerd door een oudervereniging, waarin 2 ouders zitting hebben, 1 MR lid en 1 OR lid. Samen met de management ondersteuner en de directeur zullen zij de inkomsten en uitgaven bijhouden. Daarnaast wordt bekeken waaraan de gelden worden besteed in overleg met de school.

Eten en Drinken 
‘s Ochtends eten en drinken in de klas?
Thuis goed ontbijten is belangrijk voor een goede start van de dag en het leervermogen van ieder kind. Officieel is binnen het ochtendprogramma geen tijd ingepland voor een maaltijd. Om genoeg energie te behouden mogen de kinderen tijdens de kleine pauze in de ochtend een fruit eten en water drinken. In de klas stimuleren wij het drinken van water en is de woensdag fruitdag. De overige dagen mag dit natuurlijk ook, maar kunt u ook een boterham meegeven en een beker melk of vruchtensap (geen blikjes en koolzuurhoudende drank). Het lunchpakket bewaren we voor de middagpauze.

Gymnastiek
In verband met de hygiëne en om blessures te voorkomen is het dragen van gymkleding en gymschoenen verplicht. De gym-kleding bestaat uit:
• een wit Elout T-shirt a € 4,00 (verkrijgbaar bij de management ondersteuner)
• een sportbroekje
• sokken
• gymschoenen met een lichte zool en profiel (bijv. een bootschoentje)
Een gymtas kost € 1,50,- en is ook verkrijgbaar bij de management ondersteuner.

Hoofdluis, wat is het en hoe komt u ervan af?
Hoofdluizen zijn zo klein als een speldenknop of nog kleiner en hun kleur is grijs tot zwart. Ze lopen gemakkelijk over op een ander hoofd of een kledingstuk, waardoor ze heel besmettelijk zijn. 
Overigens heeft het niets te maken met hygiëne of met hoe vaak iemand zijn haren wast. Luizen houden juist van schoon haar! Tips ter voorkoming van: 
Gebruik niet elkaars muts, petje, sjaal, das, haarspeldjes, borstel en kam. 
Hang jassen en dergelijke niet te dichtbij elkaar of stop ze in een “luizenzak”. 
Controleer de haren van uw kinderen regelmatig met een speciale luizenkam.
Als er op school hoofdluis geconstateerd is nemen wij contact op met de ouders. Zij halen hun kind zo snel mogelijk op om het te behandelen. Na behandeling kan het kind terugkomen op school. Alleen wanneer alle ouders hun kinderen regelmatig controleren en de luizen en neten grondig behandelen, is er van hoofdluis af te komen. De luizenzak is verkrijgbaar bij de management ondersteuner voor € 4,00. 

Continurooster
Op onze school wordt het continurooster gehanteerd. Dit betekent dat de leerlingen de hele dag op school zijn, ook tijdens de lunchpauze. De leerlingen brengen hun eigen lunch mee van huis. Het fruit dat de leerlingen meekrijgen dient voor de kleuters en leerlingen van groep 3 en 4 klaargemaakt meegegeven te worden. Snoep en priklimonade is niet toegestaan.
Op handen wassen en het gebruik van het toilet wordt toegezien. Tijdens het eten zitten de leerlingen aan tafel. Voor of na de lunch wordt er onder toezicht buiten gespeeld. Bij slecht weer wordt er in de klassen gespeeld. 

Afwezigheid leerkrachten
Bij ziekte of afwezigheid van leerkrachten proberen wij zo snel mogelijk vervanging te regelen. Door het lerarentekort lukt dit niet altijd. Soms worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen. Zij krijgen dan een eigen pakket met werk mee. Als dit ook niet mogelijk is, vragen wij de ouders van kleuters die nog niet leerplichtig zijn, hun kinderen, indien mogelijk, mee terug naar huis te nemen. De kleuterleerkracht kunnen wij dan vrij roosteren om de afwezige groepsleerkracht te vervangen. Bij hoge uitzondering kan het voorkomen dat leerlingen van de bovenbouwgroepen bij ziekte van de leerkracht naar huis worden gestuurd.

Calamiteiten
Ouders en verzorgers van leerlingen hebben het recht te veronderstellen dat kinderen die door hen naar school gebracht of gestuurd worden, daar ook daadwerkelijk aanwezig zijn en onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten de tijd op school doorbrengen. Is er sprake van een calamiteit (lekkage, geen verwarming etc.) dan worden de leerlingen nooit zonder toestemming van de ouders naar huis gestuurd. Bij een calamiteit worden de kinderen door een aantal leerkrachten opgevangen en wordt aan de ouders gevraagd of het mogelijk is, dat zij hun kind mee naar huis nemen. Leerlingen die zonder ouders naar school komen, worden de ouders gebeld. Leerlingen waarvan de ouders niet bereikbaar zijn, blijven op school. Alleen met toestemming van ouders worden leerlingen bij buren of familie ondergebracht. Dit geldt ook voor het meenemen van vriendjes of vriendinnetjes. Wilt u uw kind op het hart drukken dat het altijd naar school moet gaan, ook al hoort het onderweg dat er op school iets aan de hand is.

Combiwel
Om kinderen extra impulsen te geven in hun ontwikkeling heeft de gemeente Amsterdam in samenwerking met Combiwel naschoolse activiteiten (NSA) ontwikkeld.
Deze activiteiten sluiten aan op de schooldag, maar bieden iets anders dan de kinderen op school gewoonlijk al doen op het gebied van beeldende kunst, muziek of sport. Het gaat dus om een andere manier van leren, andere mogelijkheden om jezelf, de mensen en de wereld om je heen te ontdekken.
De activiteiten vinden meteen na schooltijd plaats op onze school voor alleen kinderen van onze school. De afgelopen jaren hebben wij het aanbod aan activiteiten kunnen uitbreiden door een enthousiaste deelname van de leerlingen. Het komende schooljaar gaan wij als school verder met het aanbieden van activiteiten. Zodra bekend is welke dit zijn wordt u hierover op de hoogte gebracht.
Vindt de activiteit plaats in het buurthuis, op het sportveld of in de gymzaal van een andere school dan zijn deze bedoeld voor kinderen van meerdere scholen tegelijk. De kosten variëren van € 1,00 (als u in het bezit bent van een stadspas) tot € 5,00 per keer. De verantwoordelijkheid voor de organisatie van deze naschoolse activiteiten ligt bij de uitvoerder.

Discriminatie 
Op onze school besteden wij veel tijd aan de ontwikkeling van de sociale competenties en burgerschap. Dat doen wij vanuit onze visie en onze identiteit maar ook omdat het wettelijk verplicht is. Daarbij komt ook dat wij in Amsterdam hebben afgesproken op al onze scholen nadrukkelijk aandacht te willen besteden aan het tegengaan van discriminatie (geslacht, ras of seksuele voorkeur). Dat doen wij graag samen met de ouders. Hierbij maakt onze school gebruik van bepaalde methodes en materialen. Discriminatie in welke vorm dan ook wordt op onze school niet getolereerd.  

Discussiëren kun je leren
In samenwerking met de stichting ‘Discussiëren kun je leren’ krijgen een aantal groepen in de bovenbouw ieder schooljaar een aantal lessen discussiëren. De leidraad van de lessen zijn diverse actuele onderwerpen. De cyclus van lessen wordt afgesloten met de ‘Battle van de Elout’. Leerlingen, ouders en leerkrachten gaan tijdens deze battle discussiëren aan de hand van een aantal vooraf gekozen stellingen.

E.H.B.O.
Op onze school zijn leerkrachten aanwezig, die een opleiding hebben gevolgd tot bedrijfshulpverlener. Als er een ongelukje gebeurt met uw kind, dan handelen wij als volgt: één van de bedrijfshulpverleners kijkt naar de verwonding van de leerling. Zij/hij beslist op dat moment of de leerling op school behandeld kan worden of dat het beter is om met de leerling naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis te gaan. Is dit laatste het geval, dan gaan er afhankelijk van de situatie één of twee teamleden met de leerling mee naar het ziekenhuis. Vanuit school worden de ouders telefonisch op de hoogte gesteld. Bij ernstige ongelukken bellen wij 112 en de ouders.
Excursie
Wanneer de leerlingen met hun groep op excursie gaan, dienen ze zelf een OV-chipkaart bij zich te hebben. De school behoudt zich het recht voor leerlingen die zich niet overeenkomstig onze schoolregels gedragen een volgende keer uit te sluiten van deelname aan een excursie.

Foto’s en video’s
Er worden soms door het jaar heen, foto’s en/of video-opnames van uw kind(eren) gemaakt voor de website en Facebook voor publiciteitsdoeleinden of voor onderwijskundige zaken. Als u wilt dat uw kind niet gefotografeerd of gefilmd wordt, dan kunt u dit doorgeven aan de administratie (kan bij inschrijving).

Gedragscode
Een school kan niet zonder afspraken. Voor de kinderen kennen wij regels en afspraken en voor de personeelsleden hebben wij in overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad een gedragscode opgesteld. Maar ook voor de ouders/verzorgers is een gedragscode opgesteld. Deze beide gedragscodes kunt u vinden op de website van de stichting. Het naleven van de afspraken zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen.

Geld
Geld op school is een moeilijke zaak. Als leerlingen om de een of andere reden geld mee moeten brengen, is de school niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Huiswerk
Op de Elout zijn we ons bewust dat basisscholen verschillen in wat ze kinderen thuis laten doen. Natuurlijk is vrije tijd heel belangrijk: om te spelen, te sporten en te ontspannen. Huiswerk maken moet je leren. Als uw kind op de basisschool goed leert omgaan met huiswerk heeft het daar profijt van in het voortgezet onderwijs. In de brugklas verwachten leraren namelijk dat kinderen serieus met hun huiswerk omgaan. Op onze school wordt hier van jongs af aan een start mee gemaakt. In de ouderkamer wordt aandacht besteed aan hoe u als ouder uw kind kunt begeleiden met huiswerk. 

Het huiswerk is per groep verschillend. Voor een leerling of per groep kan huiswerk worden meegegeven voor een bepaalde periode waarin bijvoorbeeld (werkwoord)spelling, tafels leren, breuken, redactiesommen aan de orde komen. Dit individuele huiswerk is er speciaal voor bedoeld om kinderen extra te laten oefenen of om achterstanden te verkleinen. Vanaf groep 4 wordt er tevens structureel leer- en maak huiswerk meegegeven voor een aantal vakgebieden. Onder andere: begrijpend lezen (Nieuwsbegrip) en rekenen (Rekentuin). Vanaf groep 5 maakt elke leerling een werkstuk en over het werkstuk zal de leerling een spreekbeurt houden. Op de website van de school vindt u het huiswerkbeleid wat op basisschool Elout wordt gehanteerd. Op de website staan ook voor alle groepen diverse links naar alle vakgebieden om thuis mee te oefenen. Dit is niet verplicht.

In- en uitschrijvingen
In de leerplichtwet staat “de jongere wordt slechts van de lijst der leerlingen afgevoerd wegens inschrijving op een andere school”. Dat wil zeggen dat u uw kind alleen van school kunt uitschrijven als bekend is, waar uw kind aansluitend de school zal gaan bezoeken. De school krijgt van de nieuwe school een inschrijfbewijs dat gedateerd is op de werkelijke dag van binnenkomst. Onze school verstuurt de nieuwe school een bewijs van uitschrijving. Deze data horen op elkaar aan te sluiten, anders is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim. De school dient tevens te zorgen voor een onderwijskundig rapport. 

Informatie Beveiliging en Privacy (AVG)
Op basisschool de Elout gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens.  Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. 
De privacy-bepalingen die van kracht zijn op onze school zijn vastgelegd in het handboek gedragscode IBP en Mediagebruik van stichting KBA NW West, waar onze school deel van uitmaakt. U kunt dit handboek vinden op de website van onze stichting www.stkba.nl.

Klachtenregeling
Het kan voorkomen dat u als ouder/verzorger een klacht heeft. Hiertoe hebben alle scholen een Klachtenregeling opgesteld. (Deze kunt u lezen op de website van de stichting.)
Wij gaan er van uit dat, indien u een klacht heeft, deze in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen wordt opgelost. Wanneer dit niets oplevert, kan overleg plaatsvinden met de directie van de school. Pas wanneer ook dit niets oplevert kunt u contact op nemen met de contactpersoon van de school. De contactpersoon hoort u aan en geeft aan wat de vervolgstappen kunnen zijn. In sommige gevallen komt u terecht bij de Vertrouwenspersoon die wij als stichting hebben aangesteld. Dit is mevrouw Lips, zij is volstrekt onafhankelijk en u kunt met uw klacht bij haar terecht. Zij kan u begeleiden bij het nemen van de vervolgstappen. Hierbij kunt u ook denken aan een verwijzing naar het bestuur van de stichting. 
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat u uw klacht indient bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs. 

Kamp
Groep 8 gaat aan het begin van het schooljaar op kamp. De kosten hiervoor, € 95,-, worden apart betaald. Als uw zoon/dochter In groep 7 zit ontvangt u als ouder hierover bericht. De Corona epidemie heeft gezorgd dat een aantal schoolactiviteiten vanaf dit voorjaar niet door konden gaan. Hierdoor heeft de Oudervereniging minder uitgaven in het schooljaar 2019-2020 en daarom is er besloten om te compenseren. Het bedrag voor het schoolkamp wordt dan voor het aankomend schooljaar € 70,-, De ouderbijdrage zal dan € 45,-, vanuit de ouderbijdrage bekostigd worden.  

Leerlingendossier
Van elke leerling houden wij een (digitaal) dossier bij; het zogeheten leerlingendossier. Hierin worden allerlei gegevens over de leerling bewaard, zoals: toetsresultaten, afschriften van rapporten, overzichten van onderwijskundige begeleiding. Ouders hebben het recht dit dossier in te zien wanneer zij dat willen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de Intern begeleiders.

Multisignaal
De MULTIsignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij jeugdigen. Op deze manier kunnen zij met elkaar afstemmen om het kind/ jongere de best mogelijke begeleiding te bieden. Bij voldoende tijdig gebruik van de Verwijsindex MULTIsignaal heeft de professional sneller zicht op welke andere professionals ook betrokken zijn bij jeugdigen of bij een broertje/ zusje uit hetzelfde gezin. Dankzij de gezinsfunctionaliteit komen signalen van verschillende jeugdigen uit één gezin samen. Hierdoor kan er eerder samenwerking ontstaan op gezinsniveau om te voorkomen dat er langs elkaar heen gewerkt wordt. Belangrijk rondom de zorg van kinderen en volwassenen is om alle betrokkenen tijdig in beeld te krijgen. Op de Elout maken wij gebruik van dit programma. Vooraf worden de ouders altijd geïnformeerd dat er zorgen zijn en wanneer de school een signaal gaat afgeven in MULTIsignaal. Alleen een signaal geen inhoudelijke informatie!
Wanneer er na een match inhoudelijke informatie gedeeld wordt met een andere professional, wordt altijd vooraf toestemming gevraagd aan de ouders.
 

Meldcode Huiselijk geweld
Alle scholen van de stichting KBA Nw West, dus ook onze school, hanteren een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode kunt u vinden op de website van de stichting (www.stkba.nl).

Mobiele telefoons
Wij achten het niet wenselijk dat onze leerlingen mobiele telefoons bij zich hebben. Indien ouders het toch noodzakelijk vinden dat hun kind zo’n telefoon mee te geven is het zoekraken daarvan geheel en al voor de eigen verantwoordelijkheid. Onder schooltijd mogen telefoons niet aanstaan. Ook niet tijdens de pauzes. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt. Ook het maken van geluidsopnames, filmopnames en foto’s is niet toegestaan, tenzij dit op uitdrukkelijk verzoek van een personeelslid zelf gebeurt.

Ontruimingsoefening
Minimaal twee keer per jaar voeren wij een ontruimingsoefening uit onder toezicht van Arbo- coördinatoren. Risico- en Preventiemedewerker op de Elout is dhr. Schuurman. 


Schoolgezondheidszorg
In Amsterdam wordt door de GG&GD een standaardpakket uitgevoerd, zodat alle Amsterdamse kinderen op dezelfde basiszorg kunnen rekenen. Dit pakket bestaat onder andere uit lichamelijk onderzoek, de benodigde inentingen, een gehoor- en een ogentest. Hiervoor krijgt u, via de school, een uitnodiging van de GGD.

Schooltandarts
De schooltandarts komt twee keer per jaar op school. Alle kinderen komen in aanmerking voor behandeling, mits de ouders daar toestemming voor hebben gegeven.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Gericht op de toekomst heeft de Elout een ondersteuningsprofiel opgesteld in het kader van het Passend Onderwijs. In dit profiel wordt een beschrijving gegeven hoe de Elout het onderwijs inricht aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het SOP bestaat uit een basisarrangement en een arrangement met extra ondersteuningsmogelijkheden. Met behulp van het ondersteuningsprofiel beschrijven wij hoe we kinderen met extra ondersteuningsbehoeften een zo goed mogelijk passende plek kunnen bieden op de Elout.

Schorsing en verwijdering
Gelukkig komt het heel zelden voor dat wij tot schorsing of zelfs verwijdering van een leerling moeten overgaan. Hierbij hanteren wij de procedure die vanuit de Onderwijsinspectie wordt voorgeschreven. Deze procedure is bij de directie van de school op te vragen of te vinden op de site van de Onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl).

Sponsoring 
Op de scholen van onze stichting is geen sprake van sponsoring. Dat wil zeggen dat wij geen gelden van bedrijven en dergelijke ontvangen waarvoor wij een tegenprestatie moeten leveren. Bij “tegenprestatie” kan men dan denken aan een vorm van reclame maken, verstrekken van producten aan leerlingen, opdruk op T-shirts. Wanneer wij van bedrijven toch geld ontvangen dan is dat zonder tegenprestatie en is er dus sprake van een donatie (een gift).

Snoepen en trakteren
Onze voorkeur gaat natuurlijk uit naar een kleine, gezonde traktatie. Trakteertips kunt u vinden op diverse websites. Snoepen mag soms, maar liever niet, omdat het gebit dan snel aangetast kan raken en de kans op dik worden groter wordt. Trakteren op school wordt tussen 10.00 en 11.00 uur in de klas gedaan. Op die manier valt een traktatie samen met een eetmoment en vormt de traktatie geen extra aanslag op de tanden.


Vertrouwenspersoon en veilig schoolklimaat
(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuishoren in een goed, veilig en stimulerend schoolklimaat. Op onze school willen we dit soort ongewenst gedrag uiteraard zoveel mogelijk voorkomen. In dit kader is een externe vertrouwenspersoon aangesteld voor medewerkers en ouders/verzorgers van leerlingen. Ouders/verzorgers van leerlingen behartigen immers de belangen van hun kind(eren). 

Wat is ongewenst gedrag en wanneer kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon?
Ongewenst gedrag omvat meer dan seksuele intimidatie. Het gaat ook om discriminatie en pesten. Als u of uw kind één van deze ongewenste omgangsvormen overkomt, is het advies eerst met de schooldirectie in gesprek te gaan. Waar dit niet leidt tot een oplossing of wanneer u de situatie te gevoelig vindt om met de directie te bespreken, kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon onderneemt niets uit zichzelf, adviseert wat u zelf kunt doen en kan u in gesprekken steunen. 

Hoe werkt de vertrouwenspersoon?
De vertrouwenspersoon heeft een wettelijke plicht tot geheimhouding. Zij werkt niet in ondergeschiktheid van de directie of het bestuur. Samen met de externe vertrouwenspersoon kunt u daarom in veiligheid bespreken wat u in uw speciale situatie wilt en kunt ondernemen. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en denkt mee om te bepalen welke acties u wilt en kunt ondernemen. De vertrouwenspersoon onderneemt geen actie zonder dat u daarmee instemt. Het spreekt voor zich dat gesprekken kunnen plaatsvinden op neutraal terrein. De externe vertrouwenspersoon voor medewerkers en ouders van leerlingen bij stichting KBA Nw West is mevrouw Tonny Lips. Ze is bereikbaar onder nummer 06 40584881 of via t.lips@de-vertrouwenspersoon.nl

Verzekeringen en aansprakelijkheid 
De school is alleen aansprakelijk en daarmee schadevergoeding plichtig wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moet dus tekortgeschoten zijn. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Verder is de school niet aansprakelijk voor schade door onrechtmatig gedrag van leerlingen. Ouders zijn primair zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van hun kinderen.
Het schoolbestuur heeft voor alle leerlingen en het personeel een verzekering afgesloten.

Verzuim
Elk verzuim verstoort het onderwijs aan uw kind. Het kind mist dingen, raakt achter en zal het een en ander moeten inhalen. Daarom verzoeken wij u het verzuimen tot een minimum te beperken. Als wordt geconstateerd dat een leerling de lessen verzuimt zonder een geldige reden, dan moet de directeur daarvan binnen 3 dagen melding maken bij de Leerplichtambtenaar. Is er dan sprake van ongeoorloofd verzuim, dan zal de Leerplichtambtenaar, na een onderzoek, in overleg met de Officier van Justitie een strafmaat bepalen voor de ouders/verzorgers. Regelmatig te laat komen geldt ook als verzuim.
Kinderen moeten 4 jaar zijn, om te worden toegelaten op een basisschool. Leerplicht ontstaat op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand, waarin het kind 5 jaar werd. 

Zorgbreedte Overleg (ZBO)
Het zorgbreedteoverleg is een multidisciplinair overleg ten behoeve van het onderwijs en de zorg voor de leerling. Een aantal leerlingen heeft te maken met problemen die van invloed zijn op hun leerontwikkeling. Een deel van deze problemen is door de leerkracht in samenspraak met de intern begeleider op te lossen. Soms zijn de problemen echter dermate complex, dat ook hulp van externe partners nodig is. Om ervoor te zorgen dat deze hulp voor de school beschikbaar is, is het ZBO in het leven geroepen. De vaste kern van dit overleg bestaat uit: de directie, de intern begeleider, de leerplichtambtenaar, Begeleider Passend Onderwijs, de ouder en kind adviseur en schoolarts of schoolverpleegkundige. Het ZBO wordt – indien nodig - zes keer per jaar door de basisschool georganiseerd.