Ziekmelding, verlof en verzuim

Ziekmelden van uw kind
Wanneer uw kind ziek is, dient u dit voor 8.00 uur, per mail door te geven aan de groepsleerkracht groep van uw kind@bselout.nl bijvoorbeeld: groep6@bselout.nl. 
Indien uw kind langer dan vier dagen ziek is of zal zijn bijvoorbeeld in verband met een ziekenhuisopname, neemt u dan contact op met de groepsleerkracht. U kunt dan eventueel afspraken maken over (t)huiswerk. 

Verlofaanvragen voor uw kind
Soms komen ouders/verzorgers met het verzoek of hun kind één of meerdere da­gen vrij mag hebben. Dit kan alleen maar in zeer bijzondere gevallen. In het algemeen valt te denken aan feestelijkheden of plechtighe­den in gezins- of familieverband, die niet vaak voor­komen en die voor kinderen een vormende waarde hebben. Het kan ook gebeuren dat uw werkgever u verplicht vakantie te ne­men, die buiten de schoolvakanties valt. In alle gevallen moet u tijdig bij de directeur een verzoek in­die­nen voor verlof. 
De directeur kan maar voor ten hoogste 10 schooldagen per jaar verlof tot dergelijk verzuim toestemming geven. Voor meer dan 10 vrije dagen is de toestemming van de Leerplichtambtenaar van Bureau Leerplicht vereist. 

Alle aanvragen voor verzuim van meer dan één dag dienen te worden gedaan via een verlofaanvraagformulier. Dit formulier kunt u krijgen bij de administratie. Vul dit formulier duidelijk en volledig in en lever dit minimaal vier weken voor aanvang van het verlof in bij de administratie. Als het een verlofaanvraag betreft tot tien schooldagen, krijgt u binnen een week schriftelijk bericht van de directeur. Wanneer een verzoek wordt afgewezen, krijgt u een gemotiveerde afwijzingsbrief. Hiertegen kunt u in beroep gaan. Volgt u hiertoe de aanwijzingen onderaan deze brief. Vraagt u verlof aan voor tien schooldagen of meer, dan loopt het verzoek via de school (waar u het verzoek inlevert) naar de Leerplichtambtenaar; u krijgt dan meestal binnen veertien dagen uitsluitsel. Ook hier geldt een beroepsprocedure, wanneer u het met een afwijzing niet eens bent.

Wilt u verlof voor een dagdeel (bijvoorbeeld vanwege een ziekenhuisbezoek, dan volstaat het inleveren van een door u ondertekend briefje, met daarin de reden, bij de groepsleerkracht. 
Meer informatie kunt u vinden op: www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/leerplicht.

Verzuim
Elk verzuim verstoort het onderwijs aan uw kind. Het kind mist dingen, raakt achter en zal het een en ander moeten inhalen. Daarom verzoeken wij u het verzuimen tot een minimum te beperken. Als wordt geconstateerd dat een leerling de lessen verzuimt zonder een geldige reden, dan moet de directeur daarvan binnen 3 dagen melding maken bij de Leerplichtambtenaar. Is er dan sprake van ongeoorloofd verzuim, dan zal de Leerplichtambtenaar, na een onderzoek, in overleg met de Officier van Justitie een strafmaat bepalen voor de ouders/verzorgers. Regelmatig te laat komen geldt ook als verzuim.
Kinderen moeten 4 jaar zijn, om te worden toegelaten op een basisschool. Leerplicht ontstaat op de eerste schooldag van de maand, die volgt op de maand, waarin het kind 5 jaar werd.